Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxe consulare și taxe aferente

La data de 24.09.2010 a fost adoptată Legea nr.242 cu privire la taxele consulare, care reglementează cadrul legal privind cuantumul taxelor consulare precum și procedura de încasare a taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanțele permanente de pe lângă organismele internaționale, și de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Rechizitele bancare a Misiunii în Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

  • Cont bancar 10448048131
  • IBAN: GR5001101040000010448048131
  • SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Taxa consulară se încasează anticipat, până la efectuarea acțiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

Plata pentru serviciile consulare în baza cardului bancar poate fi efectuată la sediul Ambasadei.

Serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în

Republica Elenă și cuantumul taxelor consulare și a taxelor aferente

Nr.Tipul Serviciului ConsularTaxa consularaTaxa aferentaTaxa Agenției Servicii PubliceTOTALMențiuni 
în euro 
I. Perfectarea vizelor pentru cetățenii străini 
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar2010030  
2Tip B-viză de tranzit4020060  
3Tip C-viză de scurtă ședere4030070  
4Tip D-viză de lungă ședere4040080  
II . Perfectareași eliberareaactelor de identitate alecetățeanului Republicii Moldova 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului

20113162termenul de perfectare2 luni 
20116899termenul de perfectare1 lună 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului pentru copilpână la 12 ani:

003131termenul de perfectare2 luni 
005454termenul de perfectare1 lună 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului pentru copilde la 12 ani pînă la 18 ani

003131termenul de perfectare2 luni 
 006868termenul de perfectare1 lună 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea

buletinului de identitate (CA):

159630termenul de perfectare2 luni 
15111945termenul de perfectare1 lună 

Eliberareabuletinului de identitate provizoriu(BP)cu fotografie

158326termenul de perfectare2 luni 
3

Examinarea cererii privind stabilirea cudomiciliu permanent(Autorizarea Emigrării) în străinătate și perfectarea setului de documente respective

75207102termenul de perfectare2 luni 
752021116termenul de perfectare1 lună 
4EliberareaTitlului de Călătorie105015  
III. Acțiuni consulareîn domeniulcetățeniei 
1

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei RM prinrecunoaștere (art.12 alin (1)

515626  
2

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei RM prinrecunoaștere (art.12 alin (2)

5152444termenul de perfectare6 luni 
3

Examinarea cererii privind renunțareala cetățenia RM

1502000350Până la 3 luni 
4

Examinarea cererii privindredobândireacetățeniei RM

515020Până la 3 luni 
5

Eliberarea adeverinței privindrenunțareala cetățenia RM

2525050  
6

Eliberarea adeverinței privinddobândirea/redobândireacetățeniei RM

515020  
7Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie2525050  
        
IV. Îndeplinirea actelor notariale 
1Autentificarea procurii:  

a) în numele persoaneifizice

155020  

B) în numele persoaneijuridice

3015045  
2Autentificarea testamentului1510025  
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj5010060  
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)2510035  
5Legalizarea semnăturilor de pe documente55010  
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele1506  
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)510020  
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc105015  
b)certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie515020  
c)certificarea timpului (datei) prezentării documentului7,515022,5  
9Primirea documentelor la păstrare (p/u fiecare luna)1010020  
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv55010  
11Întocmirea actului privind protestele de mare155020  
12Asigurarea probelor255030  
13Alte acte/acțiuni notariale255030  
V. Legalizarea consulară 
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova    pentru persoane fizice 
  1. Pentru persoane fizice

1510025  
 
  1. Pentru persoane juridice

3015045  
VI . Alte acțiuni consulare 
1Solicitarea certificatului /duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă15101742termenul de perfectare1 lună 
1510631termenul de perfectare2 luni 
2Solicitarea certificatului privind starea civilă15101136termenul de perfectare1 lună 
1510429termenul de perfectare2 luni
3Solicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială15101742termenul de perfectare1 lună 
  1510631termenul de perfectare2 luni 
4Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie si /sau a prenumelui15101439termenul de perfectare1 lună 
1510530termenul de perfectare2 luni 
5Solicitarea unui certificat multilingv15101742termenul de perfectare1 lună 
1510631termenul de perfectare 2 luni 
6

Perfectarea și eliberarea unui altdocument sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte

1510025  
VII. Înregistrareaactelor de stare civila
1

Înregistrarea căsătorieiși eliberarea certificatului de căsătorie

2525050 
2

Înregistrareadivorțuluiîn temeiul cererii comune a soților, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți

125300155 
3

Înregistrareadivorțuluiîn temeiul cererii unuia dintre soți privind desfacerea căsătoriei și al hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este supus unei măsuri de ocrotire judiciară, este dispărut ori este condamnat la privarea de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

2530055 
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei75300105 
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv1015025 
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv1015025 

IMPORTANT!!!

*Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;

când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferența dintre suma încasată și taxa reală ce urma să fie achitată. Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen maxim de 12 luni de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.