Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă și Republica Cipru

Certificat cheie publică Semnatura Electronică

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

 • În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) al Legii 242/2010 cu privire la taxele consulare, acest serviciu este scutit de taxa consulară și se prestează de Ambasadă gratuit.
Ambasada Republicii Moldova în Grecia și Republica Cipru prestează serviciul de eliberare/revocare a certificatelor cheilor publice pentru semnătura electronică, precum și de suspendare/restabilire a valabilității acestora, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova
Pentru persoane fizice:
 • Cererea de certificare a cheii publice, completată pe portalul https://semnatura.md și semnată electronic sau imprimată și semnată olograf ;
 • Actul de identitate valabil: buletinul de identitate (va include și fișa de însoțire) / buletinul de identitate provizoriu / pașaportul cetățeanului RM + o copie.
 • În cazul delegării împuternicirilor, se va prezenta originalul + copia procurii autentificate notarial, eliberate pe numele persoanei împuternicite, însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data solicitării;
 • Copia imprimată lizibilă a dovezii de plată a cheii publice;
 • Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice, după caz.
Pentru persoane juridice:
 • Cererea ce va conține lista persoanelor pentru care se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de conducătorul întreprinderii/firmei sau de persoana cu funcție de răspundere din cadrul acesteia;
 • Cererea de certificare a cheii publice, pentru persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de către aceasta și datată;
 • Copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării, pentru fiecare persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare;
 • Copia lizibilă a ordinului intern/acului normativ de numire a persoanei cu funcție de răspundere, ce prevede expres dreptul de semnare de către aceasta a documentelor în locul conducătorului (după caz), cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată și stampilată corespunzător de către conducător);
 • În cazul delegării împuternicirilor se va prezenta originalul + o copie a procurii autentificate notarial / copia actului intern cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată olograf și stampilată corespunzător de către conducător sau persoana cu funcție de răspundere), eliberată pe numele persoanei împuternicite, însoțită de copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării;
 • Copia lizibilă a dovezii de plată a cheii publice;
 • Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice, după caz.
 • Serviciile de certificare solicitate se vor achita prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, în baza contului de plată generat pe portalul serviciilor electronice STISC - https://semnatura.md/
 • Pachetul de documente pentru obținerea certificatului cheii publice se va depune la Ambasadă pe suport de hârtie.
 • Termenul de recepție a certificatului chei publice emis de STISC circa 20 de zile lucrătoare din data depunerii cererii la Ambasadă.
 • După recepționarea certificatului cheii publice de la STISC, Ambasada va informa corespunzător solicitantul, prin telefon sau printr-un mesaj electronic, acesta urmând să se prezinte la Ambasadă pentru ridicarea documentului respectiv.